Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1 – REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING
 

1.1.Navigeren op de site

De klant kan op de site kennis nemen van de diverse producten die XPE FX te koop aanbiedt. De klant kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

1.2.Registratie van een bestelling

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Artikelen toevoegen aan mijn bestelling » te klikken. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om : een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « Mijn aankopen », eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op « Terug » te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op « Bestelling valideren » geklikt heeft, de selectie van producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op « Bestelling valideren ». Onverminderd hetgeen voorafgaat, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de klant voor bepaalde per post ontvangen handelsaanbiedingen zijn recht op de daaraan verbonden voordelen kan uitoefenen door naar de homepage van de site te gaan en te klikken op « Snel bestellen». Daarna wordt een nieuwe pagina (« Mijn aankopen ») geopend. De klant vermeldt de «Voordeelcode » die in de door hem ontvangen handelsaanbieding is vermeld, en geeft zijn bestelling op door de volgende gegevens te vermelden: de referentie(s), de gewenste hoeveelheid en de maat. Indien de voordeelcode niet door de site wordt herkend, behoudt de klant de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren onder gebruikmaking van andere bestelwijzen, met uitzondering van de site. De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op « bestelling plaatsen » en zich vervolgens te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds in « Account aanmaken» heeft gecreëerd. De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres en beroepsactiviteit. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de klant eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de klant en het leveringsadres van de producten.
 
1.3.Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de klant op « Bestelling valideren » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Breaklight, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Breaklight. In overeenstemming met het gestelde artikel 8 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. Breaklight behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien Breaklight van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.

1.4.Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Breaklight verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de cten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

2 – TECHNISCHE KENMERKEN
 

De technische kenmerken en specificaties van de producten staan vermeld in de catalogi die van kracht zijn. Breaklight behoudt zich echter het recht om deze kenmerken op om het even welk moment aan te passen. In dit laatste geval wordt de klant van de wijziging op de hoogte gebracht op het moment dat deze zijn bestelling doorgeeft.
 
3 – VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
 

Breaklight heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete betaling van de factuur. Alle geleverde goederen aanwezig in de bedrijfsruimtes van de klant vallen onder dit voorbehoud van eigendom, tot bewijs van complete betaling overlegd kan worden. Gedurende het gehele voorbehoud van eigendom zijn de risico’s die op zouden kunnen treden gedurende de levering voor de verantwoordelijkheid van de klant. Als een bestelling niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan wordt de verkoop in volledig recht ontbonden, als een berichtgeving per aangetekende brief zonder antwoord gebleven is, waarna Breaklight de betreffende goederen direct op zal eisen, voor kosten en verantwoordelijkheid van de klant.
 
4 – PRIJS
 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Enkel prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling (via catalogus of internet) vermeld werden op de website www.jm-bruneau.be zullen worden toegepast. De prijzen zijn gegarandeerd gedurende hun geldigheidsduur, met uitzondering van wijzigingen ten gevolge van drukfouten of aanpassingsfouten op de website. Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld wordt op deze documenten. De prijzen dienen te worden verhoogd met de kosten voor de totale veiligheidsgarantie, behalve indien de klant uitdrukkelijk weigert om van deze garantie te genieten.
 
5 – BETAALVOORWAARDEN
 

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling bij ontvangst te gebeuren en zonder disconto. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest te eisen tegen de interestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 75€ onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.
 
6 – PRODUCTEN
 

De producten die door XPE FX aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving. JM Bruneau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen. Breaklight kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnt en die toegankelijk is via een link vanuit onze website.
 
7 – AANSPRAKELIJKHEID
 

Aansprakelijkheid Voor zover Breaklight niet in staat zou zijn om op grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van Breaklight zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract en beperkt is tot het bedrag waarvoor Breaklightverzekerd is. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook. XPE FX kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met JM Bruneau te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt. Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en XPE FX verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van het materiaal en de programmatuur conform de instructies en de aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid. Breaklight is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien Breaklight kennis had van de verwachtingen.
 
8 – KLACHT – TERUGZENDING
 

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek of duidelijke fabricagefout vastgesteld op het moment van de levering, moet binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de producten aangegeven worden. Iedere terugzending of terugname moet gebeuren na voorafgaande overeenkomst per telefoon en geldt enkel
oor producten die maximum een maand geleden werden geleverd. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat teruggestuurd worden. “ tevreden of geld terug “ garantie – De producten die teruggezonden werden voor omruiling of terugbetaling moeten maximum 30 dagen geleden geleverd zijn en in perfecte staat en originele verpakking terugbezorgd worden. De producten moeten voorzien zijn van alle meegeleverde accessoires en documenten, ongeopende verzegelde mapjes, onuitgepakte en ongebruikte verbruiksgoederen. De termijn waarbinnen moet gereageerd wordt voor sommige artikelen teruggebracht tot 7 dagen. De verpakkings- en verzendkosten bij zowel een terugzending als een nieuwe zending vallen ten laste van de klant. JM Bruneau zal u een kredietnota van hetzelfde bedrag voorstellen of het artikel omruilen voor een product dat meer aan uw wensen voldoet. Op aanvraag storten we het bedrag binnen de 15 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel terug aan de klant. Voor iedere klacht met betrekking tot een bestelling, heeft u de mogelijkheid om onze klantendienst te contacteren opdat uw dossier zou behandeld worden.
 
9 – UITVOERING VAN DE BESTELLING
 

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Breaklight verbindt zich ertoe ieder besteld product te leveren binnen de aangegeven termijn. Indien deze termijn overschreden wordt, heeft de klant de mogelijkheid de bestelling te annuleren of een nieuwe termijn te accepteren zonder hiervoor een prijskorting of schadevergoeding te eisen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »